آخه من بعد تو با کی جور شم حق بهم بده اگه مجنون شم

بستن