ابدا به تو حق نمیدم که بخوای بری تنها بذاری منو

بستن