ابر سیاهو آسمون میگیره طفلی دلم تو تنهایی میمیره

بستن