از غرور لعنتیت کم نکن به خاطرم با تو یا بدون تو مطمئن شو تا برم

بستن