از وقتی چشمام از چشمت افتاد بارون گرفت و بندم نمیاد

بستن