اصلا بد به دلت راه نده تا من عاشقت هستم و داری منو

بستن