الا ای که تو آفتابی همی منم خسته از حیله ی روزگار

بستن