اونقد که از رفتن اون شوکه شدم شبا که خواب خوابم گریونم

بستن