اونی که اومده به جای تو دل داره یه نمه مرامو معرفت هی داره

بستن