اونی که میخواستت کم آورده دوست داشتنت بوده تنها جرمش

بستن