اینجا کسی آیین باور نیست که دارد آسمانش سنگ میبارد زمینش گرد

بستن