اینقده سرد و بی حس شدم که حتی حوصله خودمم ندارم

بستن