این جدایی واسه تو مث آب خوردنه واسه ی من شبیه تو دریا مردنه

بستن