این حرفا حالیش نیست دلم که یکی بخواد جاتو بگیره تو دلم

بستن