این دم آخر منو سفت بغل کن دلم میخواد تو آغوشت ببارم

بستن