باید هر لحظه دور بشم تا کی غرورم اینجا خورد بشه

بستن