با اینکه من کنارشم هی نگرانشم میدونه تکیه گاهشم

بستن