با دست تو و جوانه ی امیدت این خاک دوباره پر ثمر خواهد گشت

بستن