با گلوی بریده چی گفتی که یه عمره سرای ما بالاست

بستن