ببر مرا گاهی آنجایی که دلبری کردی عشقت را به قلبم آوردی

بستن