بدون تو برام زندگی معنا نداره تو نباشی دیگه هیشکی منو دوس نداره

بستن