بد مریضت شدم اگه میتونی بیا خوب نمیشم ببین بی تو به این زودیا

بستن