برو از کوچه های شب گذر کن ببین تنهایی هم دنیایی داره

بستن