بزن و برقص و بنوش دل منه بی عقل و هوش غم تو مگر کم شود از نوش

بستن