بعد از تو هر کی اومد دو سه روزی تو دلم مهمون شد و رفت

بستن