بعد تو نهنگ خسته ام که تو فکر مردنه اما مسیر ساحلو گم کرده

بستن