به سرم زده بردارمت ببرم تورو جایی که هیچکسی نیست

بستن