به هرقیمت نباید زندگی کرد که هیچکی توی دنیا موندنی نیست

بستن