بگو خیلی دوسم داری میدونم سر لجبازی میگی ازم تو بیزاری

بستن