بی اینکه بدونی خودت شدی باعث اینکه بگم تو بهشتم

بستن