تاخیر نکن حکم بده حاکم احساس تا موی تو و دست منو شانه محیاس

بستن