تقدیر این بود که ازت دور باشم تقدیر با من همدرد نیست

بستن