تنهایی خیلی بهتره تا که عاشق شی عشقت دور بشه

بستن