تویی همه چیز من حتی خدا هم عزیز من دنیارو به پام بریزه من جایی نمیرم

بستن