تو از شکستن ها چیزی نمیدونی تو طرح معصوم تکرار بارونی

بستن