تو بری همه چی داغونه همه چی منی دیوونه چجوری جداییتو بفهمه دلم

بستن