تو بله هاتو بگو من درد میکشم رو خاک سرد زمین

بستن