تو به من نگو که بی تو میرم به دوری تو عادت نداره قلبم

بستن