تو دنیامو بردی سپردی به ماتم ولی تو خیالم هنوزم باهاتم

بستن