تو رو باید بفهمه دلم که به درک خودم برسم به کسی که دنیاشی

بستن