تو سیاه چاله ی گونت دل من حبس شد عشقای یک طرفه دیگه برام درس شد

بستن