تو فکر حال من نباش و زندگی کن گریم نمیگیره یکم بغضم گرفته

بستن