تو هم دردی و درمان که من این درد جان میخرم و تاب ندارم

بستن