تو گفتی که تنها و لب بسته ای در این خشک و خالی شب قحط

بستن