جونم واست بگه من میخوامت تا پای جون بذار با تو بمونم

بستن