حال من بی تو خرابه فکری کن که از تموم دنیا دست کشیدم

بستن