حسم به تو عشقه و عشقه و عشقه اینو خدا رو قلبامونم نوشته

بستن