حیف روزایی که بد شد آخرش من من همونم که گذشت آب از سرش

بستن