خبر دادن از رفتن رنگ شب از آوازو از خنده ی روی لب

بستن