خبر نداره از دلم داغونم هرجا میرم پا میزارم فکر اونم

بستن